KDU.breadcrumbs.homeO nás Volební program 2022

Volební program KDU-ČSL v Holešově 2022

SPOLEČNĚ měníme Holešov!

Kandidátní listina č. 7
1. MĚSTO SE ZDRAVÝM ROZPOČTEM
 • Dbáme na vyrovnaný rozpočet a přehledný tok peněz bez skrytých úvěrů.
 • Rozumné investice jsou pro nás ty, které přinesou trvalé provozní úspory.
 • Promyšleně plánujeme každý výdaj.
 • Pečlivě dohlédneme na chod a ekonomiku městských společností (Technické služby, Tepelné hospodářství).
 • Chceme vstřícné úředníky, kteří ochotně slouží potřebám obyvatel města.
 • Prosazujeme chytrý úřad. Moderní technologie mají sloužit občanům tak, aby byly srozumitelné všem generacím, zejména seniorům.
 • Podpoříme místní firmy. Pomůžeme jim s prezentací na veřejnosti a budeme je oslovovat do výběrových řízení.

2. MĚSTO ZELENĚ A ČISTOTY
 • Aktivně chráníme vzácné přírodní zdroje na území města, zejména půdu a zdroje pitné vody.
 • Pokračujeme v rozvoji krajinné zeleně jako přirozenému opatření proti erozi půdy a udržení vody v krajině.
 • Zrealizujeme připravený projekt obnovy městské zeleně. Jedná se o 18 míst po celém městě, soustředíme se na sídliště a Americký park.
 • Budeme pokračovat v rozšiřování sítě podzemních kontejnerů. Současně ještě více zkulturníme stávající místa s nadzemními kontejnery.
 • Prosazujeme soběstačné hospodaření s elektrickou energií. Osadíme na městské objekty fotovoltaické panely, které pomohou zvyšovat energetickou nezávislost města.
 • Pro lepší hospodaření se srážkovými vodami budeme stavět parkoviště s technologií vsaku vody, zelené střechy a zavádět další účinná opatření proti suchu.
 • Nepřestáváme v lepší recyklaci a třídění odpadu. Zvyšování poměru vytříděného odpadu má vliv na udržení poplatku za odpad.
 • Zavedeme slevy pro ty, kteří třídí. Motivační bonusový systém pro občany při recyklaci.
 • Navýšíme počet odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy, a to rovnoměrně po celém městě.
 • Podporujeme zemědělce v našem městě a místních částech. Pomůžeme odbytu jejich produktů v městských zařízeních.

3. MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE
 • Zavedeme motivující finanční příspěvek na nově narozené dítě pro rodiče s trvalým pobytem v Holešově.
 • Do mateřských škol upřednostníme děti s trvalým bydlištěm ve městě a místních částech.
 • Místa ve školkách a školách je třeba plánovat s dostatečným výhledem do budoucnosti.
 • Prioritou je pro nás udržení dostupnosti zdravotní péče v Holešově.
 • Zrealizujeme výstavbu obecních bytů se státní dotací.
 • Připravíme další rozvojové plochy pro bytovou výstavbu.
 • Rozšíříme veřejně přístupné wi-fi sítě ve městě.
 • Pomáháme seniorům. Veřejné služby je potřeba přizpůsobit jejich potřebám. Zřídíme kontaktní místo pomoci a poradenství seniorům.
 • Podpoříme spolkovou činnost seniorů a programy celoživotního vzdělávání (např. univerzita třetího věku).
 • Zvýšíme kvalitu terénních sociálních služeb. Podporujeme Charitu vykonávající pečovatelskou a ošetřovatelskou službu přímo v rodinách.
 • Dokončíme opravu Centra pro seniory.
 • Myslíme i na poslední věci člověka. Proto opravíme smuteční síň a další části hřbitova.

4. MĚSTO KULTURY A VZDĚLÁNÍ
 • Opravíme Kino Svět. Proměníme jej v moderní knihovnu, víceúčelový sál pro divadlo a kino. Konečně vznikne důstojné moderní centrum pro vzdělávání i zábavu.
 • Regulace reklamy a snížení vizuálního smogu v městské památkové zóně.
 • Budeme pokračovat v úspěšném čerpání dotací na opravy památek.
 • Nabídneme vyváženější nabídku kulturních pořadů. Kultura pro všechny generace, i pro tu mladší a nejstarší.
 • Pohlídáme investice do školství a pravidelné zlepšování technického stavu školních budov. Pomůžeme školám předfinancovat dotační akce.
 • Podporujeme co nejpestřejší nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Podpoříme ty kteří jsou ochotni pracovat s mládeží.
 • Pomůžeme těm, kteří udržují lidové tradice a chtějí je předávat mladým lidem.

5. SPORT A POHYB PRO VŠECHNY
 • Nastavíme přehledný režim údržby a provozu na všech sportovištích a dětských hřištích tak, aby byl zajištěn jejich trvale dobrý technický stav.
 • Každý rok nové hřiště nebo oprava starého. Navrhněte a odhlasujte si sami vhodné lokality!
 • Prioritou je pro nás veřejné sportování: krytý bazén, kluziště, koupaliště, workoutové a skateboardové hřiště.
 • Vyprojektujeme další venkovní posilovny a cvičební zóny.

6. PLYNULÁ DOPRAVA A BEZPEČNÉ KOMUNIKACE
 • Budeme realizovat doporučení generelu dopravy základního dopravně-inženýrského dokumentu, který byl v tomto volebním období schválen. Na prvním místě je bezpečnost a vetší plynulost automobilového provozu na pozemních komunikacích.
 • Nadále prosazujeme průjezd zónou. Stále ho považujeme za důležitý bod při řešení celkové dopravní situace ve městě.
 • Vybudujeme kruhový objezd u cukrovaru.
 • Obytné zóny ve vybraných lokalitách pro klidnější a bezpečnější provoz (Novosady, Kráčiny, Všetuly).
 • Udržení dopravní obslužnosti v místních částech.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě nových parkovacích ploch (zejména sídliště Novosady, Dukelská Kráčiny).
 • Zavedeme další krátkodobá parkovací místa u školních budov pro bezpečnou dopravu dětí.
 • Navrhneme řešení parkovací plochy před zámkem včetně rekonstrukce uličky.
 • Zrekonstruujeme Očadlíkovu ulici.
 • Připravíme další lokality pro celkovou revitalizaci (např. ulice Přerovská, Bezručova, Pivovarská, včetně parkovacích ploch).
 • Zvýšíme bezpečnost chodců na křižovatkách.
 • Opravíme chodníky, které to už dlouho vyžadují (např. Masarykova ulice, Bartošova, Kráčiny). Vyprojektujeme nové chodníky na nebezpečných místech, kde dosud chybí (chodník u Wastexu, na Přerovské, Bořenovské a na Žopské).
 • Opravíme lávky pro pěší přes Rusavu.
 • Zasadíme se o komplexní propojení cyklostezek.
 • Vyčleníme pruhy pro cyklisty tam, kde to bude technicky možné.
 • Postavíme další nabíjecí stanice pro elektrokola u veřejných budov.
 • Je třeba stále postupovat v modernizaci městského kamerového systému.
 • Městská policie je potřeba v ulicích. Pro větší bezpečnost občanů a pro ochranu před vandalismem a feťáky.
 • Koupíme nabízenou část budovy vlakového nádraží a tím ji zachráníme. Dáme ji smysluplné využití (zázemí pro autobusové nádraží, záchody pro veřejnost, důstojné občerstvení, modelová železnice).

7. PROSTOR PRO VAŠE NÁPADY!
 • Bereme a nadále budeme brát velmi vážně vaše návrhy a iniciativu na zkvalitnění života v našem městě a v místních částech.

SPOLEČNĚ s vámi měníme náš domov k lepšímu!